STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Ny oberoende forskning om ljudnivågränser för MC

Bild: ACEM.

Trafikbuller är en av de fyra utmaningar som ACEM identifierar och tar upp i sin “Vision 2030+ Motorcykelindustrins vision mot hållbar mobilitet i Europa”. 

ACEM skriver att MC-industrin accepterar sin del av ansvaret och fortsätter sin proaktiva roll för att förbättra effektiviteten av bullerregleringar. Det samtidigt som man efterlyser en strategi för flera intressenter för att förhindra överdrivet motorcykelljud.

I samband med översynen av EU:s ram för typgodkännande av fordon i kategori L, gav Europeiska kommissionen 2016/17 ett konsortium av experter i uppdrag att genomföra en studie. En studie som undersökte potentialen för nya ljudgränser för fordon i kategori L i Euro 5-steg. Inklusive ett motiverat förslag med en kostnads-nyttoanalys av nya ljudgränsalternativ. Konsortiet bestod av expert från Emisia, HSDAC, TNO och Ricardo.

ACEM kritisk till den tidigare rapporten

Med tanke på rapportens innehåll, det låga antalet testade fordon samt den relativa bristen på robusthet hos några av slutsatserna, beslutade ACEM att ge oberoende och erkända experter i både CBA och ljudemissioner i uppdrag att granska kostnads-nyttoanalysen av 2017 års studie. 

Den granskningen gjordes under 2021 och är sammanställd på ett vetenskapligt och objektivt sätt. Ledd av Impact Assessment Institute (IAI), en Brysselbaserad stiftelse som opartiskt granskar bevisen för beslutsfattande. De tekniska delarna av arbetet har utförts av Acustica, ett specialiserat oberoende konsultföretag för akustikteknik.

För att på bästa sätt stödja IAI:s och Acusticas arbete, gav ACEM också mandat till Graz tekniska universitet att genomföra en experimentell studie av den faktiska statusen för buller från åtta motordrivna tvåhjulingar. 

Ny oberoende granskning

Denna studie bedömde de viktigaste bullerkällorna utifrån deras bidrag till den totala nivån av förbipasserande buller för dessa fordon, det vill säga insugningsljud, motorljud, avgasljud och övergripande buller. Studien utförde mätningar enligt den standardiserade pass-by bullermätningsprocedur enligt UNECE-R 41.04.

ACEM:

Välkomnar slutsatser av kostnadsnyttoanalyser från oberoende forskare kopplat till för ljudgränser för fordon i kategori L. Detta då den visar att en 2dB-gränsminskning skulle vara tekniskt och ekonomiskt mycket utmanande för tillverkarna. I kategori L ingår motordrivna två-/trehjuliga fordon samt fyrhjulingar och mikrobilar.

Litar även på att detta grundliga arbete en gång för alla kommer att lägga undan alla ambitioner att minska gränserna med 5dB, ett scenario som helt enkelt är orealistiskt.

Ser fram emot avslutningen av det arbete som för närvarande pågår av Applus IDIADA och ACASA för Europeiska kommissionen, för att stödja Europeiska kommissionen i konsekvensbedömningen av dess framtida förslag till nya ljudnivågränser.

Uppmanar alla intressenter, medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att granska IAI/Acusticas och TU Graz-rapporterna och uppmanar Europeiska kommissionen, Applus IDIADA och ACASA att vederbörligen överväga deras innehåll och resultat. Det i syfte att undvika eventuella brister i nuvarande förberedande faser för beslutsfattande som skulle leda till felaktiga politiska rekommendationer.